World Citizen

جدای از اینکه واژهه ی جهان وطن این روزها مقداری وجهه ی تجاری به خود گرفته اما ایده ای است که بسیار دلنشین است. شعارهای تو خالی حزبهای گوناگون ناسیونالیست دیگر جایی در بین روشنفکران ندارد. گرچه تعریف درست و واحدی از جهان وطنی وجود ندارد و به طوره یقین نمیتوان یک نفر را جهان وطن نامید یا از این گروه حذف کرد ولی بسیار آسان است تا بسیاری از گروهها را از این دسته خارج در نظر گرفت. و بسیار بسیار سخت است که هیچ یک از گروههای سیاسی خاور میانه را در قلمرو جهان وطن وارد نمود.

/ 0 نظر / 16 بازدید